Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Изготвување на Основен , конзерваторски проект за реконструкција на катедралната црквата Св. Успение на Пресвета Богородица – Битола

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Изготвување на Основен , конзерваторски проект за реконструкција на катедралната црквата Св. Успение на Пресвета Богородица – Битола
Времетраење проект:
Почеток 01.01.2021
Предвиден крај 31.12.2021
Крај
Почетен датум:
01.01.2021
Краен датум:
Датум завршување:
31.12.2021
Вид проект:
Градба
Институција:
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Општина:
Битола
Буџетска програма:
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Окрупнување на постоечката организациска рамка за поддршка на претприемништвото и МСП на ниво на плански региони преку постепена консолидација на овие организации во една мрежа на ниво на плански регион или барем делумно да се амалгамираат (спојат) во рамки на Бизнис центрите како организациска единица на Центрите за развој на планските региони. 1.785.900,001.785.900,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаМИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА1.785.900,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија