Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој
Поправете ги следните грешки:

Филтер:

 • Плански региони
  • Сите
  • Скопски регион
  • Југоисточен регион
  • Полошки регион
  • Североисточен регион
  • Југозападен регион
  • Пелагониски регион
  • Вардарски регион
  • Источен регион
 • Корисници
  • Сите
  • Буџетски
  • Небуџетски
 • Институции
  • УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ
  • Сите
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
  • АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ


Рекапитулар по плански региони

Плански регионУчество според степен на развиеност (%)Износ според степен на развиеностАлоциран износ по проектиУчество во алоциран износ по проекти(%)Реализиран износ по проектиУчество во реализиран износ по проекти (%)Преостанат износ
Вардарски регион14,751.062.338.367,89676.608.176,004,00369.084.668,007,18307.523.508,00
Источен регион11,28812.506.452,03762.206.971,254,51726.757.939,6214,1435.449.031,63
Југозападен регион13,31959.236.732,68466.744.225,802,76354.498.217,456,90112.246.008,35
Југоисточен регион11,16804.138.723,38449.556.654,972,66425.417.778,008,2724.138.876,97
Пелагониски регион11,88856.160.855,70497.656.982,742,94406.607.852,007,9191.049.130,74
Полошки регион13,15947.595.510,20592.047.567,943,50560.708.522,7110,9131.339.045,23
Североисточен регион17,291.245.324.881,0212.183.082.773,1072,021.072.043.251,6420,8511.111.039.521,46
Скопски регион7,18517.098.477,091.287.850.595,677,611.225.900.950,1023,8561.949.645,57


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР#7d99b2985.748.340,00985.748.340,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ#ca29ee14.528.000,0014.528.000,00100,000,00
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ#f9a2a20,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА#a6637113.150.430,0013.150.430,00100,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ#bdab3b100.000,00100.000,00100,000,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ#7d7777609.602.823,00609.602.823,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e77793.620.000,0069.153.664,0073,8724.466.336,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ#e4e29714.043.894.938,562.612.797.770,0518,6011.431.097.168,51
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ#67f22c0,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА#f33737166.814.670,00166.814.670,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА#b816dd507.837.496,00484.201.509,0095,3523.635.987,00
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ#ef6767258.463.803,006.995.299,002,71251.468.504,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА#f1cf0f1.402.717,000,000,001.402.717,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО#224e3727.931.173,0056.395.396,00201,91-28.464.223,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА#939b91153.092.675,9086.686.790,4856,6266.405.885,42
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ#f68b1939.566.881,0034.844.488,0088,064.722.393,00
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат#373a3d0,000,000,000,00

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија